Model SIS, reflexionar i concretar el model

0
2179

Participem a les sessions de reflexió i concreció sobre el model SIS, que organitza la FEDAIA conjuntament amb la Diputació de Barcelona

Una de les iniciatives considerades com a prioritària pels membres de la FEDAIA i en la què es sustenta bona part del treball de les comissions tècniques de treball que la composen, recau en compartir el coneixement entre les entitats associades, potenciant el treball en xarxa, per a definir estàndards de qualitat tècnics pels serveis de les entitats als que representa la Federació. Responent així, amb models d’atenció vàlids davant les necessitats creixents i canviants de la infància, adolescència i joventut, especialment la més vulnerable.

Gràcies al compromís de les nostres entitats sòcies en compartir les seves metodologies i pràctiques de treball, que inclou aspectes tècnics i econòmics, models de funcionament i programes, per fer xarxa i compartir el coneixement del què és una realitat de treball des d’un servei social preventiu basat en la qualitat d’atenció als infants, adolescents i joves, aquest 2018 se’ns ofereix l’oportunitat de treballar en la reflexió i l’anàlisi del nou model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies. 

Els equips professionals i agents socioeducatius de les Administracions Públiques Locals i Autonòmica i entitats d’iniciativa social que desenvolupen el seu treball en l’àmbit de la infància,  l’adolescència en situació de risc i les seves famílies, es troben davant el repte que representa la implementació d’aquest nou model de serveis d’intervenció socioeducativa no residencial.

Es per això que, en el marc de la col·laboració amb la Diputació de Barcelona per aquest 2018 i responent a la demanda realitzada per la Comissió Model SIS de FEDAIA, la federació ha organitzat  unes sessions de reflexió sobre els serveis inclosos en el Model SIS (Servei d’Intervenció Socioeducativa) en les que participen més de 70 professionals  del sector.

Durant dos mesos s’engega un treball d’anàlisi que dona resposta a l’objectiu comú, entre ambdues organitzacions, d’oferir espais de treball dirigits a compartir experiències, treballs, qualitat de la intervenció, elements de reflexió i les propostes aportades des de les diferents perspectives del sector.

Professionals de les entitats socials, dels ens locals i de la DGAIA, a través de la organització de 4 Grups de discussió que es reuneixen en 4 sessions de dues hores cada un d’ells, analitzaran les demandes tant tècniques que emana del Nou Model de serveis d’intervenció socioeducativa i les diferents situacions territorials, per tal d’elaborar una relatoria que aporti propostes de concrecions pel desenvolupament d’aquests serveis tractant de consensuar uns mínims de qualitat.

Aquest model redefineix l’abast de la seva intervenció i diversifica les diferents necessitats d’atenció en serveis a incloure en la prestació 1.1.6. Serveis d’intervenció socioeducativa, de la Cartera de Serveis Socials vigent.

Les sessions s’han celebrat al Recinte Mundet, i a través de quatre grups de treball, que han analitzat els nous requeriments que plategen canvis substancials en l’enfocament del model.

  • Prestar serveis d’intervenció socioeducativa a totes les franges d’edat de 0 a 18 anys, inclosa la franja de 0 a 3 anys.
  • Atendre els infants i adolescents en els diferents nivells de situació de risc i les seves famílies per tal d’abordar de manera concurrent les necessitats socioeducatives dels fills i filles i de les seves famílies.
  • Prestar el servei a tot el territori, inclosos els territoris amb gran extensió territorial i forta dispersió demogràfica, i ajustat a les seves necessitats.
  • Prevenir i disminuir les situacions de desprotecció infantil desplegant serveis SIS per atendre des de la proximitat i per minimitzar les situacions de desemparament i l’adopció de mesures de protecció que requereixin la separació de l’infant o adolescent de la seva família.
  • Proveir de recursos i serveis a la família, des del medi, com unitat bàsica de convivència i desenvolupament dels seus membres, permet l’atenció, remissió i prevenció de les situacions de risc dels seus fills i filles des de la proximitat i la promoció del seu benestar.

Els grups de discussió s’han classificat de forma temàtica en 4 grans blocs basats en els serveis proposats, la situació actual i la modificació que suposa l’adequació a les exigències del nou Model i que han debatut de forma separada cada un d’ells:

G1. Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 en situació de risc i Servei d’Intervenció socioeducativa itinerant.

G2. Servei d’Atenció diürna i Servei d’Intervenció socioeducativa itinerant.

G3. Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc i Servei d’Intervenció socioeducativa itinerant de risc.

G4. Servei d’acompanyament socioeducatiu per adolescents en situació de risc i Servei d’Intervenció socioeducativa itinerant de risc.

En una primera sessió, en tots aquests grups els professionals han compartit quins són els Models teòrics que s’apliquen, els Criteris metodològics emprats per fer la intervenció, concretant la definició del perfil d’usuari que s’atén, els  canal d’accés i derivació d’aquests, així com també quins són els criteris d’alta i la metodologia de traspàs (post-derivació). S’analitza si disposen de llista d’espera amb infants amb risc i amb infants que ja estan atenent i la seva gestió així com compartir els horaris d’atenció als usuaris.

Un altre punt important debatut ha estat el relacionat amb la comunicació i la vinculació amb els usuaris (eines: motivació, implicació, acollida), si el Pla de treball és compartit o no i amb qui es fa i el model i elaboració del PEI.

Finalment, es va iniciar l’anàlisi complex de quines línies i criteris d’avaluació es fan servir i si aquests són suficients o caldria millorar-los.

El dia 30 de novembre es va realitzar una darrera sessió plenària de tancament amb la participació de més de 60 professionals. En aquesta sessió es va presentar un document amb 13 propostes extretes de les diferents sessions i hi van participar professionals vinculats amb 10 experiències d’entitats i ens públics  vinculades als serveis descrits en el Model SIS de tot el territori català..

El resultat del treball conjunt amb les entitats es presentarà a finals d’aquest mateix any, amb l’objectiu d’estendre el coneixement i les metodologies efectives.